Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

https://eshop.agrovim.gr

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τελευταία ενημέρωση 27.01.2021

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Κατηγορίες και Τύποι Συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679

Σκοπός Επεξεργασίας ΔΠΧ

 1. Πηγές συλλογής δεδομένων
 2. Αποδέκτες και μεταφορά δεδομένων σε τρίτα μέρη
 3. Περίοδος Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 4. Επεξεργασία δεδομένων από την ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ
 5. Cookies & άλλες Τεχνολογίες
 6. Υποβολή καταγγελίας – Προσφυγή
 7. Τροποποιήσεις

.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία Αγροτική Βιομηχανία Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής αποκαλούμενη ως “ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ” ή και “Εταιρεία”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής αποκαλούμενα ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” ή “ΔΠΧ”) των επισκεπτών – χρηστών τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του δικτυακού τόπου https://eshop.agrovim.gr/ (εφεξής καλούμενος “Ιστότοπος”), ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας και να συμμορφώνεται με το νόμο. Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμοί τηλεφώνων κ.α.), κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε πληροφορία που αφορά επισκέπτες και πελάτες του ιστότοπου https://eshop.agrovim.gr/. Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των επισκεπτών της Ιστότοπου και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος δύναται να περιέχει συνδέσεις οι οποίες παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε κάποιον υπερσύνδεσμο στον Ιστότοπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από τον Ιστότοπο κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ή την περιήγηση σε αυτόν είναι τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση
 • Δεδομένα σύνδεσης
 • Επιλογές επισκέπτη και δεδομένα συμπεριφοράς κατά την περιήγηση

Επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οι οποίοι είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εταιρεία θα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

H Εταιρεία συλλέγει μέσω του Ιστότοπου μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του καταστατικού της σκοπού όπως αυτός περιγράφεται κατωτέρω. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μας παρέχουν.

Δήλωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΠΧ

Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ δραστηριοποιείται στο χώρο της τυποποίησης και εμπορίας ελιών, ελαιολάδου και των παραγώγων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Ιστότοπο https://eshop.agrovim.gr/ μέσω του οποίου εμπορεύεται τα προϊόντα της. Μέσω του Ιστότοπου, συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του Ιστότοπου, όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

 • Η αποστολή Newsletter στον επισκέπτη / χρήστη,
 • Η δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας
 • Η δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο
 • Η εκτέλεση της παραγγελίας του επισκέπτη / χρήστη

Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και την αλληλεπίδραση στην Ιστοσελίδα:

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα απολύτως απαραίτητα cookies (necessary cookies) που είναι αναγκαία για την περιήγηση στον Ιστότοπο και τη λειτουργία του.

 

Για την πλήρη περιγραφή των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται και το είδος των δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω αυτών, μπορείτε να απευθυνθείτε στην παράγραφο Cookies & Άλλες Τεχνολογίες.

 

3. ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών, πραγματοποιείται από το ίδιο το υποκείμενο – επισκέπτη του Ιστότοπου, κατόπιν συμπλήρωσής των απαραίτητων πεδίων στη φόρμα επικοινωνίας (contact form), στη λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter), στην εγγραφή του στην ιστοσελίδα καθώς και κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας του. Ο παραλήπτης των Newsletters δύναται να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να επισκεπτεί τη διεύθυνση του Ιστότοπου και να επιλέξει τη διαγραφή του.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων σε οποιοδήποτε μέλος συνδεδεμένης / θυγατρικής της εταιρείας (μητρική εταιρεία και θυγατρικές της)  τα οποία εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ή σε άλλα τρίτα μέρη στο βαθμό που αυτό είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική και ειδικότερα:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου δεδομένων θα μεταφερθούν στα εσωτερικά τμήματα της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ τα οποία είναι αρμόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και των λειτουργιών του Ιστότοπου.
 • Επιπλέον, ο Ιστότοπος της Εταιρείας μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε και συνεπώς, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές τους. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να αποκαλύπτονται σε παρόχους φιλοξενίας στο cloud με σκοπό την αποθήκευση και διαφύλαξη των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας
 • Κατά τη διάρκεια όλων των διαβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις νόμιμης και έγκυρης επεξεργασίας.

5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω:

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πληροφοριών επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου παρέχονται με δική τους συναίνεση στο πλαίσιο της εγγραφής τους στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας (newsletter, συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, κτλ), θα διατηρήσουμε τα δεδομένα τους μέχρι να αποσυρθεί η χορηγούμενη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (αστικών, φορολογικών κτλ)
 • Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει έννομης υποχρέωσης (άρθρο 6 παρ. γ του ΓΚΠΔ), ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές

Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά σε σχέση με τους ειδικότερους χρόνους διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να ασκήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα οποία είναι τα ακόλουθα: α. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 13) β. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. Δικαίωμα διαγραφής “δικαίωμα στη λήθη” (άρθρο 17) ), ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18) στ. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή – άρθρο 20, όπου ισχύει) και ζ. Δικαίωμα εναντιώσεως (άρθρο 21) που ισχύει για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων

 • Τα δικαιώματα αυτά δύναται να ασκηθούν μόνο στις περιπτώσεις όπου η εταιρεία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ειδικότερα α) κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με την παροχή προϊόντων από την ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ μέσω του Ιστότοπου,β) κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών και χρηστών του Ιστότοπου της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ.
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση προς εσάς με την αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ: Λατσούδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Ακτή Μιαούλη αρ.3, Πειραιάς, Αττική, τηλ +30 210 2205 950 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@latsoudislaw.com. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε γραπτώς το αίτημά σας στέλνοντας το:

– Στο Τμήμα Παραπόνων / Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ:privacy@agrovim.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση: ΑΓΡΟ.ΒΙΜ. Α.Ε – οδός Παραδείσου αρ. 14Α και Πατρόκλου αρ. 1, Μαρούσι (ΤΚ 15125, Αθήνα) τηλ: +30 2106423614

 • Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται καταχρηστικά και χωρίς εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας χρεώσουμε με το κόστος το οποίο σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος.
 • Σε περίπτωση που ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Μπορούμε είτε να σας ενημερώσουμε για την αποδοχή της αίτησής σας είτε για κάθε αντικειμενικό λόγο ο οποίος εμποδίζει την επεξεργασία του αιτήματός σας.
 • Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ 2016/679) στέλνοντας επιστολή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ: Λατσούδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Ακτή Μιαούλη αρ.3, Πειραιάς, Αττική, τηλ +30 210 2205 950 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@latsoudislaw.com. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ

Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ εφαρμόζει σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι αυτών των κινδύνων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση: α) την εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης β) την ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας (άρθρο 90 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 679/2016), την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) τη διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

 

Επιπλέον, η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο οποίος έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Ιστότοπου αυτού, δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά παρά μόνο υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και θα περιορίσει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

8. COOKIES & ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 1. Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ: Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser τον οποίο χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να λειτουργούμε τον Ιστότοπο κατά τρόπο αποδοτικό.
 2. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.  Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
 3. Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τα τεχνικά απαραίτητα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.

COOKIE DURATION DESCRIPTION
CookieLawInfoConsent 1 έτος Καταγράφει την προεπιλεγμένη κατάσταση του κουμπιού της αντίστοιχης κατηγορίας & την κατάσταση του CCPA. Λειτουργεί μόνο σε συντονισμό με το κύριο cookie.
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 έτος Τίθεται από το GDPR Cookie Consent plugin, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Απαραίτητα”.
cookielawinfo-checkbox-others 1 έτος Τίθεται από το GDPR Cookie Consent plugin, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Άλλα”.
cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 έτος Τίθεται από το GDPR Cookie Consent plugin, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Διαφήμιση”.
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 έτος Τίθεται από το GDPR Cookie Consent plugin, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Analytics”.
elementor ποτέ Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το θέμα WordPress του ιστότοπου. Επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου να εφαρμόσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο του ιστότοπου σε πραγματικό χρόνο.
_GRECAPTCHA 5 μήνες 27 ημέρες Αυτό το cookie εγκαθίσταται από την υπηρεσία Google recaptcha για την αναγνώριση bots για την προστασία του ιστότοπου από κακόβουλες επιθέσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

 

COOKIES ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τα cookies διαφήμισης τα οποία χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.

COOKIE DURATION DESCRIPTION
YSC Cookie συνεδρίας (session cookie) Το YSC cookie εγκαθίσταται από το Youtube και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των προβολών των ενσωματωμένων βίντεο σε σελίδες του Youtube.
VISITOR_INFO1_LIVE 5 μήνες 27 ημέρες Πρόκειται για cookie το οποίο εγκαθίσταται από το YouTube για τη μέτρηση του εύρους ζώνης που καθορίζει εάν ο χρήστης αποκτά τη νέα ή την παλιά διεπαφή προγράμματος αναπαραγωγής (player interface).
yt-remote-device-id ποτέ Το YouTube εγκαθιστά αυτό το cookie για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί ενσωματωμένο βίντεο YouTube.
yt-remote-connected-devices ποτέ Το YouTube εγκαθιστά αυτό το cookie για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί ενσωματωμένο βίντεο YouTube.

 

COOKIES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τα cookies στατιστικής ανάλυσης τα οποία χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας.

COOKIE DURATION DESCRIPTION
CONSENT 2 έτη Το YouTube εγκαθιστά αυτό το cookie μέσω ενσωματωμένων βίντεο youtube και καταχωρεί ανώνυμα στατιστικά δεδομένα.

 

 • Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας μας.
 • Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να επιλέξετε το μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.
 • Μπορεί επίσης να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του Ιστοτόπου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται.
 • Το Software της Ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Ιστότοπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό προσωπικών δεδομένων των Χρηστών/Πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας.9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ
 • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@agrovim.gr.
 • Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεχθεί γραπτώς την υποβολή σχετικών καταγγελιών στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στην οδό Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή μέσω e- mail (complaints@dpa.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της (http://www.dpa.gr)10.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρού εις καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής
  νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους
  επισκέπτες/χρήστες να επισκέπτονται περιοδικά αυτήν στον Ιστότοπο έτσι ώστε να
  ενημερώνονται σχετικά με τις πρόσφατες πληροφορίες για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων
  προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέπτες/χρήστες ενδέχεται να ενημερωθούν
  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποίησης στον Ιστότοπο σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις
  αυτής της πολιτικής.